Verkoop- en betalingsvoorwaarden Tegelzetbedrijf Heij-Kinkelaar

Artikel 1 Algemeen

1.1) Definities

Natuursteen: Gesteente dat zonder menselijk ingrijpen is ontstaan en dat geen kunstmatige wijziging heeft ondergaan in samenstelling of structuur. Hieronder wordt ook begrepen materiaal dat is samengesteld uit natuursteen en bindmiddelen.

Tegels: Alle soorten keramische of andersoortige tegels

Natuursteen bouwwerken: (tegel) Werken waarin natuursteen of natuursteen composieten zijn verwerkt.

Tegelwerken: Werken waarin tegels zijn verwerkt

Arbeid: Uren en mankracht benodigd voor bewerkstelligen van tegelwerken en natuursteen bouwwerken

TG: Tegelzetbedrijf Heij-Kinkelaar, gezien als leverancier van natuursteen / natuursteen bouwwerken / tegelwerken en de daarmee samenhangende arbeid

Wederpartij: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die met TG een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

1.2) Aanbiedingen door TG, overeenkomsten tussen leverancier en de wederpartij, en de uitvoering van die overeenkomsten worden beheerst door deze verkoop-  en leveringsvoorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

1.3) De toepasselijkheid van algemene en bijzondere voorwaarden of bedingen van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk door TG van de hand gewezen.

1.4) Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op elke latere overeenkomst die met de wederpartij wordt gesloten, nadat voor de eerste maal met de wederpartij een overeenkomst is gesloten onder de werking van deze voorwaarden.

Artikel 2 Offertes en overeenkomsten

2.1) Iedere offerte is een vrijblijvend aanbod, en is slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de wederpartij. Het aanbod is geldig gedurende 30 dagen na afgifte van de offerte geldig. Na het verstrijken van de termijn is het vrijblijvende aanbod van rechtswege vervallen.

2.2) De overeenkomst komt pas tot stand als wederpartij binnen de gestelde termijn van 30 dagen na afgifte offerte, een getekende offerte naar TG heeft teruggezonden. De overeenkomst kan ook tot stand komen nadat TG binnen 8 dagen na ontvangst van een opdracht tot levering (die niet tot stand is gekomen na offerte), deze opdracht schriftelijk bevestigd.

2.3) Alle gegevens die in de offerte zijn verwerkt mogen uitsluitend worden gebruikt in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht.

Artikel 3 Belastingen en lonen

3.1) Wanneer na het uitbrengen van de offerte of het tot stand komen van de overeenkomst op het aangeboden of geleverde werk, de daarin verwerkte zaken en materialen of het transport daarvan nieuwe belastingen, invoerrechten of heffingen worden ingevoerd of bestaande verhoogd, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.

3.2) Wanneer bij een consumententransactie de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4 Hoeveelheden

4.1) Bij levering van natuursteen en/of tegelwerk per m2 wordt voor de oppervlakte van het natuursteen / tegelwerk gerekend die van de kleinste omschreven rechthoek, waarbij de minimale oppervlaktemaat 0,10 m2 bedraagt.

4.2) Bij berekening van oppervlakte-  en inhoudsmaten gelden gedeelten van centimeters als hele centimeters en geschiedt afronding van decimalen vanaf het getal 5 naar boven.

Artikel 5 Levering en levertijden

5.1) TG en de wederpartij zullen onderling overeenkomen onder welke condities de levering zal plaatsvinden.

5.2) De wederpartij is verplicht het geleverde binnen twee werkdagen na de levering op beschadegingen en/of gebreken te controleren en vervolgens binnen twee werkdagen na constatering van eventuele gebreken TG daarvan in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.

5.3) In geval van zowel door de leverancier als door de wederpartij tijdig geconstateerde beschadigingen van of gebreken aan onverwerkte zaken, neemt TG de beschadigde zaken terug en zorgt voor vervanging daarvan, in overeenstemming met wat is overeengekomen. De verplichting van de wederpartij om de koopprijs te voldoen blijft onaangetast. De wederpartij heeft recht op schadevergoeding, indien de beschadigingen en/of gebreken TG kunnen worden toegerekend. Wanneer TG niet tot vervanging in staat is, zijn beide partijen gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. De wederpartij heeft in dat geval recht op schadevergoeding wanneer de niet-nakoming een gevolg is van een feit dat volgens de wet voor rekening van TG komt en er geen sprake is van overmacht.

5.4) De risico’s gaan bij de levering over van TG naar de wederpartij, behalve in het geval zoals aangegeven in artikel 5.3

5.5) TG is bevoegd de zaken onder zich te houden en de levering wordt geacht te hebben plaatsgehad wanneer bij levering op de bestemming noch de wederpartij, noch een door hem aangewezen vertegenwoordiger, aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. De wederpartij is verplicht tot vergoeding van de extra kosten die TG heeft gemaakt in verband met opslag en overige handelingen.

5.6) TG is bevoegd om de zaken door middel van deelleveranties te leveren, die afzonderlijk naar rato kunnen worden gefactureerd.

5.7) Elke overeengekomen leveringstermijn gaat in op de dag waarop de volledige gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van het werk, in het bezit zijn van TG.

5.8) Wanneer TG zelf in het werk maten moet vaststellen of gegevens in het werk moet controleren, gaat de levertijd lopen op het moment waarop redelijkerwijs mag worden verwacht dat de opmeting of controle is geschied. De vastgestelde maten of controlemetingen worden schriftelijk aan de wederpartij bevestigd.

5.9) De opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Bij niet tijdige levering dient TG schriftelijk door de wederpartij in gebreke te worden gesteld, waarbij TG een redelijke termijn wordt gegeven om alsnog na te komen. TG is bij overschrijding van de levertijd, behalve in het geval van overmacht, verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden wanneer hem voor die te late levering volgens de wet een verwijt kan worden gemaakt. De artikelen 11 en 12 van deze voorwaarden zijn onverkort van toepassing.

5.10) Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft de wederpartij alleen dan het recht ontbinding van de overeenkomst in te roepen, nadat hij eerst schriftelijk en aangetekend TG heeft meegedeeld dat deze in verzuim is, waarbij TG een redelijke termijn wordt toegestaan om alsnog aan zijn leveringsverplichting te kunnen voldoen.

Artikel 6 Uitvoering

6.1) De kosten van niet bij de opdracht aangegeven of omschreven werkzaamheden, evenals de kosten van het in het werk slijpen en/of passend maken zijn alleen dan in de prijs begrepen wanneer dit uitdrukkelijk bij de opdracht is overeengekomen.

6.2) De wederpartij is verplicht assistentie te verlenen bij het aanleveren van gegevens om het voor TG mogelijk te maken zo nauwkeurig mogelijk de maten van het te leveren werk te kunnen bepalen.

6.3) De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die volgen uit het onjuist aangeven van de in het vorige lid bedoelde maten, evenals voor de kosten die voortvloeien uit gebrekkige bouwcoördinatie en/of het onvoldoende aanwezig zijn van overeengekomen faciliteiten bij de wederpartij.

6.4) Indien verpakking plaatsheeft in kisten, kratten, op pallets of dergelijke, wordt deze verpakking geacht in de levering te zijn begrepen en door TG niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.

6.5) Ruimten waarin materialen moeten worden aangebracht dienen schoon, vrij van verontreiniging en geheel ontruimd, wind- en waterdicht en vorstvrij ter beschikking te worden gesteld. De ruimten dienen bovendien goed verlicht en goed bereikbaar te zijn.

6.6) Voor rekening en risico van de wederpartij komen altijd de afdoende bescherming van uitgevoerde en/of in uitvoering zijnde natuursteen / tegelwerken tegen alle weersinvloeden die schade zouden kunnen veroorzaken zoals vorst, regen, zon etc.

6.7) Wanneer de wederpartij een bouwonderneming is, is deze verplicht het uitgevoerde werk, alsmede de aanwezige gereedschappen, machines en materialen van TG te verzekeren tegen alle mogelijk materiële schaden en/of alle mogelijke schaden die daaruit mogen voortvloeien.

Artikel 7 Kwaliteit

7.1) Keramische tegels en Natuursteen tegels: Monsters geven een indicatie van kleur en structuur; afwijkingen in de uiteindelijke kleur en structuur zijn bij natuursteen bijna onvermijdelijk en bij keramische tegels ook mogelijk.

7.2) Rekening houdend met de natuurlijke gespleten vlakken is bij kwartsiet, leisteen en soortgelijke steensoorten levering in verschillende dikten toegestaan.

7.3) Bij andere steensoorten dan zoals bedoeld in artikel 7.2 is een tolerantie in de lengte en breedte van ten hoogste 2 mm toegestaan. Bij een dikte van het gebruikte materiaal tot en met 5 cm is een afwijking van ten hoogste 2 mm toegestaan; bij een dikte van 6 tot en met 10 cm is de toegestane afwijking 3 mm. Bij een dikte van meer dan 10 cm is de toegestane afwijking 4 mm.

7.4) Wanneer TG ermee bekend is, dat tegelwerk van steensoorten zoals bedoeld in artikel 7.3 ‘koud’ moeten worden gelegd of gezet, is in afwijking van het bepaalde in artikel 7.3 een tolerantie van 0,5% toegestaan.

Artikel 8 Meer- en minderwerk

8.1) Van meerwerk is onder andere sprake wanneer:

– De wederpartij aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst die een verzwaring van de activiteiten tot gevolg hebben.

– TG aanvullingen en/of wijzigingen van de overeengekomen activiteiten wenst omdat dit naar hetredelijk oordeel van TG noodzakelijk is: Voor een goede en vakkundige uitvoering van die activiteiten en/of op grond van nieuwe of gewijzigde (overheids)voorschriften.

8.2) Indien TG van mening is, dat van meer- of minderwerk sprake is, stelt hij de wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte, en licht wederpartij in over de gevolgen voor de prijs waartegen en de termijn waarbinnen TG aan zijn verplichtingen kan voldoen. De wederpartij stemt in het meer / minderwerk en de gevolgen daarvan, indien hij niet binnen 2 dagen bij TG bezwaar heeft gemaakt.

8.3) Een overeenkomst tot het verrichten van meerwerk die mondeling tot stand is gekomen, zal binnen 2 dagen door TG schriftelijk worden bevestigd.

8.4) Bij meerdere of mindere levering van materiaal en/of arbeid dan overeengekomen, wordt het meerdere of mindere verrekend tegen de op dat moment bij TG geldende prijzen.

Artikel 9 Overmacht

9.1) Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van TG onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer door de wederpartij van TG kan worden gevergd.

9.2) Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ontbreken van transportmogelijkheden, onvoldoende aanvoer van grondstoffen c.q onderdelen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen bij toeleveranciers, alsmede wanprestatie gepleegd door toeleveranciers.

9.3) Wanneer de overmacht van tijdelijke aard is, is TG bevoegd zijn prestatie op te schorten tot de overmachtsituatie is opgeheven. De wederpartij is niet gerechtigd op deze grond de overeenkomst te ontbinden, tenzij de bijzondere aard of betekenis van de tekortkoming ontbinding rechtvaardigt. Wanneer dat het geval is dient de wederpartij TG eerst schriftelijk in gebreke te stellen en TG een redelijke termijn toe te staan de overeenkomst alsnog na te komen.

9.4) Wanneer de overmachtsituatie van blijvende aard is, zal TG dat schriftelijk meedelen aan de wederpartij. Beide partijen zijn in dat geval gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen. TG is alleen verplicht eventuele schade aan de wederpartij te vergoeden, wanneer de tekortkoming aan TG kan worden toegerekend.

Artikel 10 Retentierecht

10.1) Zolang de wederpartij niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, heeft TG het recht van terughouding op alle zaken die TG van de wederpartij onder zich heeft.

10.2) Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft berusten bij de wederpartij.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1) TG is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:

– onoordeelkundig gebruik van de geleverde zaken door de wederpartij of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het, naar objectieve maatstaven geschikt is;

– onzorgvuldig gedrag van de wederpartij en/of diens personeel en/of door de wederpartij ingeschakelde personen.

11.2) TG is bovendien niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van:

– verstrekte adviezen over verwerking, onderhoud e.d.;

– het niet waterdicht zijn van de aangebrachte zaken en/of materialen;

– werking van de ondergrond of gebreken daarin;

– verontreiniging door of andere gebreken in of aan door de wederpartij ter beschikking gestelde materialen.

11.3) TG is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de wederpartij of derden, buiten TG om, herstel- of onderoudswerkzaamheden verricht(en).

Evenmin aanvaardt TG aansprakelijkheid wanneer zulke werkzaamheden in opdracht of onder toezicht geschieden van een deskundige, die is aangesteld door de wederpartij of diens opdrachtgever.

11.4) De aansprakelijkheid van TG op grond van de overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij uitkeert. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeenkomst.

11.5) De aansprakelijkheid van TG op grond van de overeenkomst omvat nooit bedrijfsschade of andere indirecte schade, met uitzondering van het bepaalde in de volgende twee leden van dit artikel.

11.6) Indien het geleverde door het handelen van TG onjuist is geplaatst of is beschadigd, en de herstelwerkzaamheden daardoor voor rekening komen van TG, vergoedt TG in verband met de overlast die de herstelwerkzaamheden met zich meebrengen

  1. a) een bedrag van € 90,00 per dag, met een maximum van € 4535,00 voor kosten van het tijdelijk elders onderbrengen van personen die normaal gesproken in de ruimte verblijven waar de herstelwerkzaamheden plaatsvinden;
  2. b) een bedrag van € 450,00 per dag met een maximum van € 22690,00 wanneer de herstelwerkzaamheden het noodzakelijk maken het bedrijf waar de herstelwerkzaamheden verricht worden geheel of gedeeltelijk te sluiten.

11.7) Wanneer TG door een derde aansprakelijk wordt gesteld voor geleden schade, maar TG is daarvoor op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk, vrijwaart de wederpartij TG voor de schade. In het geval een CAR verzekering van toepassing is, dient de wederpartij TG onder die CAR verzekering te doen begrijpen.

Artikel 12 Reclames met betrekking tot gebreken

12.1) Reclames met betrekking tot uitwendig waarneembare gebreken moeten binnen de in 5.2 gestelde termijn geschieden

12.2) Na het verstrijken van de termijnen die worden bedoeld in het vorige lid wordt ervanuit gegaan dat de wederpartij het geleverde heeft goedgekeurd. Reclames worden dan door TG niet meer in behandeling genomen.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1) De door TG geleverde zaken blijven eigendom van TG totdat de wederpartij volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 14 Betaling

14.1)Tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt moet de betaling plaatsvinden binnen 30 dagen na factuurdatum of termijnnota.

14.2) Wanneer de wederpartij het niet eens is met de inhoud van de factuur, dient hij dat binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan TG kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur geacht door de wederpartij zonder protest te zijn geaccepteerd. Korting cq schuldvergelijking is uitgesloten.

14.3) Wanneer niet is betaald binnen de in het eerste lid van dit artikel vermelde termijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is nadere ingebrekestelling niet vereist. Wederpartij is aan TG een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag. Ieder gedeelte van een maand geldt bij de berekening als een hele maand.

14.4) De buitengerechtelijke kosten die TG moet maken om zijn rechten uit de overeenkomst af te dwingen, komen voor rekening van de wederpartij. Daaronder zijn ook begrepen incassokosten en alle kosten van rechskundige bijstand. De incassokosten worden berekend op basis van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, dat geldt op het moment waarop het verzuim intreedt, met een minimum van € 225,00.

14.5) Iedere betaling van de wederpartij dient primair om de door hem verschuldigde vertragingsrente en de door TG gemaakte invorderingskosten te voldoen en wordt daarna pas in mindering gebracht op de openstaande vordering.

14.6) Zonder nadere ingebrekestelling heeft TG het recht alle openstaande vorderingen onmiddelijk opeisbaar te laten zijn en/of de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen, wanneer wederpartij;

  1. a) in staat van faillisement wordt verklaard of surceance van betaling aanvraagt of er beslag op een gedeelte of het geheel van zijn vermogen wordt gelegd;
  2. b) komt te overlijden;
  3. c) zijn onderneming beëindigt of deze geheel of gedeeltelijk overdraagt of inbrengt in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn onderneming;
  4. d) een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet.

In geval van niet (tijdige) betaling heeft TG het recht om nog te leveren prestaties door hem op te schorten totdat de wederpartij zijn verplichtingen geheel is nagekomen, of om de al door hem geleverde zaken door middel van een schriftelijke verklaring terug te vorderen, waardoor de koop ontbonden zal zijn.

Artikel 15 Geschillen

15.1) Deze voorwaarden, de door TG en de wederpartij gesloten overeenkomsten evenals de uitvoering ervan, worden beheerst door het Nederlandse recht, met uitzondering van de bepalingen van het Weense Koopverdrag en mogelijke toekomstige internationale regelingen op het gebied van koop van roerende en lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

15.2) Alle geschillen die ontstaan tussen TG en de wederpartij over de totstandkoming, de uitvoering, de uitleg en de beëindiging van de overeenkomst zullen worden beslecht door:

– Bindend advies van de Geschillencommissie Bouw volgens het daarvoor vastgestelde reglement

– De bevoegde Rechter.